1. Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarde – Uitvoerbaarheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen Informatiecentrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design (ICASD), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ernest Allardstraat 21/3, België, ingeschreven bij Kruispuntbank voor bedrijven onder nummer BE 0413.518.518.522, hierna “A+” genoemd, en zijn Klanten die een abonnement hebben onderschreven of een nummer hebben aangekocht van het tijdschrift A+ Architecture in België of bij elke publicatie van A+ Architecture.
1.2 Elke ischrijving op een abonnement A+ Architecture in België of elke aankoop van een uitgave van het overzicht of de publicatie van A+ Architecture impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel.
Een eenmalige afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van A+. In dat geval blijven de algemene voorwaarden van toepassing voor de bepalingen waarvan niet wordt afgeweken.
1.3. A+ behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
1.4. Het feit dat A+ op geen enkel moment een beroep doet op één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip een beroep te doen op de betreffende bepalingen.

2. Aanbiedingen

2.1. Alleen aanbiedingen die door A+ op haar website of op enige andere papieren of digitale drager worden gepubliceerd, verbinden de vereniging zich ertoe de voorwaarden te respecteren die in het genoemde aanbod zijn vermeld, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
2.2. Promotionele aanbiedingen zijn beperkt in de tijd. De aangegeven prijs is alleen geldig tijdens de promotieperiode.
Indien de Klant zijn abonnement verlengt na de geldigheidsduur ervan, zal hij het abonnement betalen tegen het normale tarief dat van kracht is op het moment van de verlenging.
2.3. De aanbiedingen van A+ zijn van toepassing zodra de klant een bestelling plaatst. Ze zijn niet te combineren met andere promotionele acties.
2.4. De prijs is in euro’s, inclusief BTW. Indien het btw-stelsel of het toepasselijke btw-tarief door de wetgever zou worden gewijzigd, zou A+ zijn prijzen aanpassen om rekening te houden met deze nieuwe btw-bepalingen.
2.5. Tenzij anders vermeld, zijn de leveringskosten in België inbegrepen in de abonnementsprijs. De levering van tijdschriften of publicaties zonder abonnement en de levering in het buitenland kan extra verzendkosten met zich meebrengen.
2.6. A+ zorgt ervoor dat haar aanbiedingen, producten en diensten goed beschreven zijn, evenals de prijzen en voorwaarden. In geval van een belangrijke fout in deze beschrijvingen heeft de Klant de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren of te aanvaarden onder de gecorrigeerde voorwaarden.

3. Abonnementstermijn

3.1. De aangeboden abonnementen zijn geldig voor een bepaald aantal nummers.
3.2. Indien de Klant kiest voor een terugkerende betaling, wordt zijn abonnement op de vervaldag automatisch verlengd, voor het aantal nummers dat is opgenomen in de abonnementsformule dat van toepassing is op het moment van verlenging, tegen het normale tarief dat van kracht is op het moment van de verlenging. De Klant gaat ermee akkoord dat de betaling van zijn bankrekening kan worden afgetrokken volgens de voorwaarden die bij de bestelling zijn bepaald. De opzegging gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, die contact opneemt met de Dienst Inschrijvingen A+: Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel of abonnement@a-plus.be, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen voor het einde van zijn abonnement.
De terugkerende betalingsmogelijkheid wordt overgelaten aan de vrije keuze van de Klant, die daarmee akkoord gaat.
3.3. Het abonnement kan niet worden opgezegd voor de vervaldatum. De Klant kan geen enkel recht op terugbetaling doen gelden indien hij zijn abonnement opzegt vóór de vervaldag.

4. Bestelling

4.1. Elke bestelling, geplaatst via welk middel dan ook (per post of elektronische post, webshop, enz.) door een Klant aan A+ gericht, is geldig voor het aanvragen van een contract, volgens de voorwaarden van deze algemene voorwaarden.
De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling door de Klant. Dit kan worden vastgesteld door betaling, door het versturen van een bestelformulier, per post of e-mail.
A+ is gebonden aan de bestelling die de Klant plaatst vanaf de datum van ontvangst van de betaling.
4.2. A+ behoudt zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling aan andere voorwaarden te onderwerpen, op te schorten of te weigeren, in het bijzonder in de volgende gevallen:

  • Mededeling van onvolledige of foutieve gegevens;
  • Niet-betaling van eerdere leveringen;
  • Bestellingen voor een abnormaal groot aantal werken;
  • De levering moet plaatsvinden in een geografisch gebied waar de risico’s onredelijk zijn, hetzij door onbetrouwbaarheid van het vervoer of de distributie, hetzij door overmacht.

A+ stuurt de Klant zo snel mogelijk een brief ter bevestiging van zijn bestelling, per e-mail of per post, afhankelijk van de door de Klant verstrekte informatie.
Na bevestiging van de bestelling behoudt A+ zich het recht voor om na te gaan of de afnemer daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden die in het aanbod zijn opgenomen. Indien dit niet het geval is, wordt het abonnement niet geactiveerd of wordt het stopgezet indien de uitvoering reeds gestart is.
4.3. Het abonnement kan niet worden overgedragen of overgedragen aan een andere derde dan de bij de bestelling opgegeven begunstigde.

5. Prijs

5.1. A+ abonnementen, tijdschriften en publicaties worden verkocht tegen de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zoals aangegeven op de website of publicaties van A+, of tegen de specifieke marktvoorwaarden vermeld in een overeenkomstige aanbieding van A+ die van kracht is op het moment van de bestelling.
5.2. A+ behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijzen te wijzigen, maar de abonnementen worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
A+ behoudt zich het recht voor om de frequentie van de publicaties, alsook het aantal pagina’s en bijlagen op elk moment te wijzigen.
5.3. De prijs is in euro’s, inclusief BTW. Indien het btw-stelsel of het toepasselijke btw-tarief door de wetgever zou worden gewijzigd, zou A+ zijn prijzen aanpassen om rekening te houden met deze nieuwe btw-bepalingen.
5.4. Tenzij anders vermeld, zijn de leveringskosten in België inbegrepen in de abonnementsprijs.
Voor verkopen, publicaties en abonnementen in het buitenland worden de verzendkosten aan de klant aangerekend en berekend volgens het gewicht en de bestemming van de bestelling volgens de in België geldende posttarieven.

6. Levering

6.1. De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres dat door de klant bij de bestelling is opgegeven.
Indien de verstrekte informatie onjuist is, heeft de Klant geen recht op terugbetaling. Het product kan, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, door A+ aan de klant worden geretourneerd op het gecorrigeerde adres, mits betaling van extra verzendkosten.
6.2. Elke wijziging van het facturatie- of leveringsadres moet door de Klant worden gemeld aan de A+ Abonnementsdienst: Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel of abonnement@a-plus.be
6.3. Leveringen vinden plaats op basis van de beschikbare voorraden en in de volgorde waarin de bestellingen worden ontvangen. De maximale levertijd voor geleverde producten is dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de betaling van de Klant.
A+ kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking van de bestellingen of in de levering ervan.
Indien echter één of meer bestelde producten de Klant niet bereiken binnen de termijn die overeenstemt met het soort bestelling, op het opgegeven leveringsadres, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om binnen een redelijke termijn contact op te nemen met A+ om de status van zijn bestelling te verifiëren. In dat geval kan de Klant zijn bestelling zonder vergoeding annuleren, op voorwaarde dat hij dit per e-mail of aangetekende brief meldt. De bedragen die de Klant reeds heeft betaald, zullen dan binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot terugbetaling worden terugbetaald.
6.4. In geval van overmacht wordt A+ ontslagen van haar leveringsverplichting.
6.5. Afhankelijk van de regio en de omstandigheden kiest A+ vrij de wijze en leverancier van distributie van de producten die zij het meest geschikt acht.
6.6. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de ontvangst van zijn bestelling bij levering. Hij moet alle nodige maatregelen nemen om een optimale ontvangst van zijn bestelling te garanderen.
6.7. De Afnemer dient de kwaliteit van de geleverde producten zo spoedig mogelijk na levering te controleren.

7. Vordering – Herroepingsrecht – Retourzending

7.1. Elke klacht met betrekking tot een duidelijk gebrek dient binnen zeven werkdagen na levering te worden verzonden:

  • Of per e-mail op abonnement@a-plus.be
  • hetzij per aangetekende brief, met ontvangstbewijs, aan de maatschappelijke zetel van A+ (Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel)

7.2. Wanneer de Klant reageert op een aanbod van de Overeenkomst op afstand via elektronische weg, heeft hij het recht om A+ ervan in kennis te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn begint na ontvangst van de post/e-mail ter bevestiging van zijn bestelling.
De Klant die afziet van de aankoop moet de A+ Abonnementsdienst (Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel) vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen schriftelijk op de hoogte brengen van de aankoop en tegelijkertijd de geleverde producten in hun originele verpakking en in goede staat terugsturen. De directe kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de klant.
Het herroepingsrecht is uitgesloten in geval van recensies of publicaties in digitale vorm en voor tijdschriften die op nummer zijn aangekocht, overeenkomstig artikel 47 § 4 van de wet van 6 april 2010.

8. Betaling

8.1. Bestellingen kunnen online betaald worden via de A+ webshop, door overschrijving op het rekeningnummer van A+, met een creditcard of in contanten.
8.2.Tenzij anders vermeld, zijn facturen contant betaalbaar. Bij een betalingsachterstand van meer dan 15 dagen na de vervaldag en nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven binnen 5 werkdagen, is van rechtswege een verwijlintrest van toepassing van 12% per jaar. Bovendien behoudt A+ zich het recht voor om een lopende inschrijving zonder opzegtermijn of vergoeding te beëindigen.
8.3. Indien de Klant kiest voor een terugkerende betaling, wordt zijn abonnement op de vervaldag automatisch verlengd, voor het aantal nummers dat is opgenomen in de abonnementsformule dat van toepassing is op het moment van verlenging, tegen het normale tarief dat van kracht is op het moment van de verlenging. De Klant gaat ermee akkoord dat de betaling van zijn bankrekening kan worden afgetrokken volgens de voorwaarden die bij de bestelling zijn bepaald. De opzegging gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, die contact opneemt met de Dienst Inschrijvingen A+: Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel of abonnement@a-plus.be, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen voor het einde van zijn abonnement.
De terugkerende betalingsmogelijkheid wordt overgelaten aan de vrije keuze van de Klant, die daarmee akkoord gaat.
8.4. Bij gebrek aan betaling door de Klant bij het verstrijken van de betalingswaarschuwing of de verlengingsperiode, behoudt A+ zich het recht voor om elke levering van het product te stoppen.
8.5. A+ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het door de Klant gekozen betalingssysteem.
8.6. A+ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door de uitvoering van de betaling van de Afnemer.

9. Eigendomsvoorbehoud

A+ blijft eigenaar van de verkochte producten tot volledige betaling van de hoofdsom, rente en kosten.

10. Garantie van gebreken – aansprakelijkheidsgrenzen 

10.1. In geval van een duidelijk of verborgen gebrek, is de garantie van A+ beperkt tot de vervanging van het product in de omvang van de beschikbare voorraden of tot de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs van het product.
10.2. A+ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht en stakingen, of voor enige technische storing die onder de verantwoordelijkheid van andere bedrijven en de Klant valt.
10.3. A+ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van computervirussen, hackeraanvallen of andere technische aanvallen op het verkoopplatform of in digitale producten door onbevoegde derden. A+ zet zich in om gebruik te maken van de huidige, actuele beschermingsmechanismen.
10.4. A+ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zich voordoen in verband met systemen van derden die via interfaces met haar systeem verbonden zijn (commerciële systemen, doelsystemen, enz.), of voor fouten die het gevolg zijn van het gebruik van deze systemen.

11. Bescherming van privégegevens

De door de klant verstrekte informatie is essentieel voor de verwerking van zijn bestelling. De klant heeft het recht op toegang tot en rectificatie van deze informatie door contact op te nemen met de dienst A+ Abonnementen: Ernest Allardstraat 21/3 te 1000 Brussel of abonnement@a-plus.be

12. Toepasselijk Recht- Bevoegde rechtbanken 

12.1. Elke verkoop van producten of diensten door A+ wordt beheerst door het Belgische recht.
12.2 In geval van betwisting, bij gebrek aan een minnelijk akkoord, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zetelend in het Frans, bevoegd.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.