Gepubliceerd op 30.04.2020

De Brusselse regering besloot vandaag om Kristiaan Borret te benoemen tot de nieuwe Bouwmeester/Maitre Architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De procedure, die midden 2019 van start ging, werd gevoerd met twee kandidaten: Benoît Moritz en Kristiaan Borret. Deze laatste werd geselecteerd voor de volgende fase van de onderhandelingen, maar bij vonnis van 12 maart 2020 nam de Raad van State de beslissing om de onderhandelingen met Kristaan Borret op te schorten.

Naar aanleiding van het Arrest van de Raad van State heeft de Regering gepeild bij de 2 kandidaten naar hun verdere intenties. Benoît Moritz heeft aangegeven dat hij in de eerste plaats Brussel en het belang van het ambt van Bouwmeester/Maitre Architecte wil voorop stellen. Dit staat al meer dan 20 jaar centraal in zijn werk als Stedenbouwkundige, Architect en Academicus. Daarom heeft hij aangegeven dat hij zijn offerte terugtrekt en niet verder wenst deel te nemen aan de aanbesteding voor de aanstelling van een nieuwe bMa.

De Regering houdt eraan Benoît Moritz te bedanken voor zijn offerte en zijn waardevolle suggesties:

  • om o.a. meer aandacht te hebben voor de rol van de overheid en het ambt van de architect bij de private wedstrijden
  • om duidelijke kwaliteitskaders te ontwikkelen binnen het Gewest, in het bijzonder voor publieke ruimte en voor de woningproductie.
  • De Regering heeft beslist om Kristiaan Borret aan te stellen als Bouwmeester/Maître Architecte voor de periode 2020-2024.

Op basis van de elementen uit zijn offerte, is de Regering is met Kristiaan Borret overeen gekomen om de focus te leggen op de volgende elementen, in uitvoering van het Regeerakkoord:

  • De rol van de Bouwmeester/Maître Architecte blijft in de eerste plaats die van een onafhankelijke kwaliteitsbewaker, zoals deze ook in het BWRO verankerd is. Samen met de Staatssecretaris en Urban.brussels zal Kristiaan Borret hier verder ambitieus aan werken.
  • Er dient een blijvende bijdrage geleverd te worden aan een kwalitatieve en toegankelijke woningproductie en publieke voorzieningen die van Brussel een open, solidaire en inclusieve stad maken.
  • De Bouwmeester/Maître Architecte dient hierbij een bijzondere aandacht te geven aan het bestrijden van de effecten van de klimaatverandering en het mensvriendelijker maken van de stad, door in te zetten op vergroening van de gebouwen en de openbare ruimte en op circulair bouwen.
  • De werking van de BMA zal nog meer een deel worden van het ecosysteem van de stadsontwikkeling, met verdere ontwikkeling van de transparantie in de communicatie, meer participatie en naar een permanente evaluatiecultuur toe in uitwisseling met alle stakeholders.

De private wedstrijden zijn onder het afgelopen mandaat van Kristiaan Borret tot wasdom gekomen. Het is nu tijd om even achterom te kijken, daarom zal er een externe evaluatie opgestart worden van de private wedstrijden. Deze evaluatie moet onder meer oog hebben voor de belangen van de samenleving, de werking van de publieke sector, het ontwikkelingsmodel van een privaat project en het statuut van de ontwerper.

Tenslotte heeft de Regering ook beslist om naar de toekomst een nieuwe procedure uit te werken om de Bouwmeester/Maître Architecte aan te stellen.

“Vandaag start een nieuw hoofdstuk voor de stedelijke toekomst van Brussel. De beslissing van vandaag zorgt ervoor dat we ambitieus naar de toekomst kijken. Het referentiekader staat vast en we gaan snel aan de slag met de uitvoering ervan. Proficiat aan Kristiaan Borret met zijn herbenoeming en ik bedank Benoît Moritz voor zijn uitstekende deelname,” zegt staatssecretaris voor Urbanisme Pascal Smet.

“Met deze aanstelling wil de Regering de functie van bouwmeester, die tien jaar geleden werd ingevoerd, voortzetten. De bouwmeester moet borg staan voor een kwaliteitsvolle architectuur in Brussel en deze als bezieler en grootste voorvechter stimuleren. Hij vervult een belangrijke functie voor Brussel!” zegt minister-president Rudi Vervoort.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.