Gepubliceerd op 06.05.2024

Nu klimaatverandering een steeds acutere uitdaging vormt, heeft de Associatie voor de Thermische Technieken in België (ATTB) zichzelf heruitgevonden. Onder de nieuwe naam Climafed, en met een volledig nieuwe organisatiestructuur en een scherpere focus op haar missie, wil de Belgische federatie voor klimaattechnologieën een krachtig signaal uitsturen naar haar leden en stakeholders over haar toewijding aan het vormgeven van een duurzame en veerkrachtige toekomst.

Van ATTB naar Climafed

In 1973 werd de Associatie voor de Thermische Technieken in België (ATTB) opgericht als een vereniging van fabrikanten van verwarmingsketels. Met de tijd sloten zich ook producenten en invoerders van hernieuwbare verwarmingssystemen aan, evenals bedrijven die aanverwante producten en diensten aanbieden. Wat ooit begon als een initiatief gericht op het verzamelen van marktgegevens, groeide uit tot hét informatie- en vertegenwoordigingsplatform voor de hele sector.

De lancering van de nieuwe naam, huisstijl en website vandaag, onder de naam Climafed – Belgische federatie voor klimaattechnologieën, vertegenwoordigt veel meer dan slechts een cosmetische update. Het symboliseert de cruciale positie van deze organisatie en haar missie binnen de Belgische verwarmingsmarkt. En het is het resultaat van een uitgebreid proces van zelfreflectie en vernieuwing, aangewakkerd door de urgente klimaatuitdagingen.

Klimaatuitdagingen en Europees beleid

In een wereld waar het klimaat snel verandert en opwarmt, zijn dringende maatregelen en een langetermijnvisie nodig. Klimaattechnologieën spelen een cruciale rol omdat verwarming en koeling 50% van de Europese energieconsumptie[1] voor hun rekening nemen. Decarbonisatie van deze processen is essentieel om de opwarming onder 1,5 °C te houden en ernstige klimaatdreigingen te voorkomen, aangezien we al bijna op dat punt zijn.

Europese beleidsdocumenten zoals de Europese Green Deal streven ernaar dat de EU tegen 2050 netto nul CO2-uitstoot bereikt. Dit werd wettelijk bindend met de goedkeuring van de klimaatwet door het Europees Parlement en de Raad in 2021. Het ‘Fit for 55’-pakket legt een reductie van -55% broeikasgasemissies tegen 2030[2] op. Ook België heeft zich geëngageerd tot een reductie van 47% ESR-broeikasgasemissies tegen 2030 ten opzichte van 1990[3].  Binnenkort mogen we ook de streefdoelen voor 2040 verwachten, vermits de herziene Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) onlangs is goedgekeurd. Op lokaal en regionaal niveau worden deze doelen vertaald in specifieke maatregelen voor gebouwen. Maar kort gezegd: België moet tegen 2050 haar gebouwen volledig fossielvrij kunnen verwarmen en koelen.

Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, blijkt dit nog niet toereikend te zijn. Vanaf 1990 mag er dan wel een afname van bijna 29% waargenomen in de gecombineerde uitstoot van residentiële en niet-residentiële gebouwen waargenomen zijn (van 25.068 kiloton CO2-equivalent in 1990 naar 17.992 in 2022), er is een significant verschil tussen de twee sectoren: terwijl de uitstoot van de residentiële sector met 37,1% is afgenomen, is er een stijging van +14,5% in de uitstoot van de tertiaire sector (verwarming van gebouwen). [4] Bovendien neemt het brandstofverbruik, en met name het gebruik van gas, in ons gebouwenbestand voortdurend toe. Tussen 1990 en 2022 is het brandstofverbruik in de residentiële sector met 17,4% gestegen, terwijl in de tertiaire sector een toename van 30% is waargenomen sinds 1990.[5]

 Transformatie en herdefinitie

ATTB heeft altijd een leidende rol gespeeld in het bevorderen van energie-efficiënte oplossingen en de overgang naar hernieuwbare bronnen. Maar als  Climafed heeft de organisatie zichzelf opnieuw uitgevonden. Niet alleen met een nieuwe naam, logo, huisstijl en website, maar ook met een volledig herziene organisatiestructuur die Climafed visie op de rol van klimaattechnologie in de strijd tegen klimaatverandering reflecteert.

“Om onze leden en stakeholders nog beter te ondersteunen, biedt Climafed nu niet alleen vertegenwoordiging voor producenten en invoerders van energie-efficiënte oplossingen voor verwarming en warm water, maar ook voor koeling en ventilatie.”, zegt Christophe Leroy, voorzitter van Climafed. “Dit stelt ons in staat om multifunctionele oplossingen voor te stellen voor specifieke uitdagingen, met als doel CO2-reductie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.”

Bovendien heeft Climafed haar nieuwe website www.Climafed.be zodanig ontworpen dat de structuur niet langer gebaseerd is op 5 secties voor producenten, invoerders en bedrijven, maar eerder op basis van hun specifieke toepassingsgebieden: ‘residentiële nieuwbouw & IER (ingrijpende energetische renovatie)’, ‘residentiële vervanging & renovaties’ en ‘collectieve en niet-residentiële projecten’.

Ook de voorgestelde oplossingen (niet alleen warmte- en koudebronnen zoals warmtepompen, verwarmingsketels, zonthermie, warmte- en koudenetten en WKK-systemen, maar ook ventilatie, hydraulica, meetapparatuur en service & support) zijn grotendeels opgesplitst naar de 3 specifieke toepassingsgebieden om een gerichtere benadering mogelijk te maken.

“Deze verandering in segmentatie gaat verder dan louter een aanpassing op de website; het vormt de kern van hoe Climafed zich operationeel organiseert en presenteert aan de buitenwereld”, benadrukt Christophe Leroy.

“Hetzelfde geldt voor de verschillende position papers die de vernieuwde website van Climafed nu telt”, geeft Patrick O, verantwoordelijke public affairs van Climafed, aan, “waarin de verschillende sectoren waarin Climafed voortaan is georganiseerd gezamenlijk standpunten naar voren brengen.”

De website www.Climafed.be zal in de toekomst verder worden aangevuld met nieuwe position papers, productspecifiek nieuws en sectorspecifieke ‘use cases’.

[1] https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en

[2] https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/overall-targets-and-reporting/2030-targets_nl

[3] https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1683894247/Vlaams_Energie-_en_Klimaatplan_actualisatie_12_mei_2023_tpletf.pdf, blz. 24 en https://klimaat.be/klimaatbeleid/europees/2030-klimaat-energiekader

[4] https://klimaat.be/doc/trends-2024-03-tabel-sectoren.pdf

[5] https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/uitstoot-van-broeikasgassen/uitstoot-per-sector

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.